TMSA Tennis
nJ
D随恰
^文螳T
猪鵐晒
X@郊
See all partners...

[そi] TM Open Ranking Master Series 3 ( 2010 ) 蘇G

H1348
tonytsui - y|sD | 2010-06-05 00:46:13

 TM Open Ranking Master Series 3  (  2010  ) @ Date : 7-6-2010 @
               
  Player     

 

     
1 Jacky Lai   @      Lai        
2 CK Kwok  ( 6 - 0 )   @      
             ( 6 - 0 ) @     Lai      
3 Tony Tsui   @ @ @    
4 Cheung Siu Kei  ( 6 - 1 ) @      Tsui   @    
             ( 6 - 1 ) @  Lai    
5 Gray Chan   @       Li   @ @  
6 Christy Li  ( 6 - 3 )   @ @ @  
             ( 6 - 4 ) @  Wong   @  
7 Wong Chun Yin   @ @   @  
8 Wong Hon Wing  ( 6 - 3 )       H.W.Wong     @  
            ( 7 - 5 ) @ Lai  
9 Kent Cheng   @   Cheng          Winner  
10 Jennifer Tsui   (W.O)   @   @  
             ( 6 - 0 )    Cheng   @  
11 Eric Kwan   @ @ @ @  
12 Danny Chiu   (W.O) @    Kwan   @ @  
           ( 6 - 4 ) @  Yung    
13 Law Ka Long   @    Tsui   @    
14 Wallace Tsui  (W.O.)   @ @    
             ( 6 - 0 ) @ Yung      
15 Terry Wong   @ @      
16 Patrick Yung  ( 6 - 3 ) @    Yung        
               
H1348

gAら鞘
W咾2019 1るU咾
@ G T |
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
さぱ
餞賎謄
SΤ謄
yq歌p
`s蹄脅:555761
`HΩ:172475
歌pぱ柴:4440
CぱキАHΩ:38.85
C疋АHΩ:1.62
CgキАHΩ:271.92
CるキАHΩ:1165.37
殻hHΩら漢:09-07-2016
殻hHΩ柴:3870
さらHΩ:7
セgHΩ:20
セるHΩ:144
殻hHΩgO:#07   2016
g殻hHΩ柴:7437
殻hHΩるO:02/2016
る殻hHΩ柴:14188